คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงสร้างงานบริการอาคารเรียนรวม

 

      โครงสร้างงานบริการอาคารเรียนรวม

              

 

  ผศ.ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 นายอัมพล  พันธุ์วงศ์ 
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1620

         

 นายครองศักดิ์ รัตนกาสาว์ 
หัวหน้างานบริการอาคารเรียนรวม 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1620
E-mail : krongsak.r@ubu.ac.th

                     

  อาคารเรียนรวม 3

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :1624

  อาคารเรียนรวม 4

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :1615

 อาคารเรียนรวม 5 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :1620,1619

      

                     

นายบุญหลาย นระมนต์  

นายอนุสรณ์ สีแดง 

  นายกงสเด็น  คำแน่น

นายอมร  ศรีโนนซี

นายครองศักดิ์  รัตนกาสาว์   นายอภิชัย  กาญจนพาท

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา   

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   

หัวหน้างานบริการ

อาคารเรียนรวม 

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

      - -

Email:

kongsaden.k@ubu.ac.th

Email:

amorn.s@ubu.ac.th

Email:

krongsak.r@ubu.ac.th  

Email:

toto.clb.ubu.@gmail.com

     

หน้าที่รับผิดชอบของบุคลาการงานบริการอาคารเรียนรวม