คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการและภาระงานที่รับผิดชอบ

โครงการและภาระงานที่รับผิดชอบ
 

ชื่อโครงการ ผลการประเมิน   ภาพกิจกรรม  

1. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   
2. การทดสอบความรู้ทางวิชาการ (UBU ACAT)    
     
3. โครงการสัมนาเครือข่ายผู้บริหารและครูแนะแนวการศึกษา    
4. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
       4.1 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในพื้นที่อีสานตอนบน
       4.2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในพื้นที่อีสานตอนล่าง