คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อัตรากำลังของกองบริการการศึกษา

                อัตรากำลังของกองบริการการศึกษา มีบุคลากรที่ปฏิบัติประจำในด้านต่างๆ ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป, งานรับเข้าศึกษา,

งานทะเบียนและประมวลผล, และงานบริการอาคารเรียนรวม สามารถแยกตามตำแหน่งได้ดังนี้

 

               1. ผู้บริหาร

                              1. รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

                              2. นายอัมพล  พันธุ์วงศ์             ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

 

              2. งานบริหารงานทั่วไป    

ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ     พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมา    รวม   
เงินงบประมาณ เงินรายได้
1 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   1 - - - - 1
2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  1 - - 1 - 2
รวมทั้งสิ้น 2 - - 1 - 3

 

 

 

 

                                                    

 

 

                 อัตรากำลังของงานบริหารทั่วไป

                 1.  นางรติมา  จึงจิตรักษ์          

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

                 2. นางเปมิกา  สิทธิจินดา         

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับชำนาญงาน

                 3. นางสาวพิมพ์อุมา  ใยพิมพ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน

 

              3. งานรับเข้าศึกษา

ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ     พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมา   รวม   
เงินงบประมาณ เงินรายได้
1  หัวหน้างานรับเข้าศึกษา   1 - - - - 1
2 นักวิชาการศึกษา - - 2 1 1 4
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 1 - 1 - 2
4 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร - - - 1   1
รวมทั้งสิ้น 1 1 2 3 1 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 อัตรากำลังของงานรับเข้าศึกษา

                 1. นางวิชชุดา  มงคล

   หัวหน้างานรับเข้าศึกษา

                 2. นายบดินทร์  รัตนโสภา

   นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

                 3. นายจักรพงศ์ เพ็งพุฒ

   นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

                 4. นายอภิสิทธิ์ ชาวกล้า

   นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

                 5. นางสาวกฤษณา เสียงใส

   นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

                 6. นางเดือนดารา  รัตนกาสาว์

   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ

                 7. นายภีรติ  กระแจจันทร์

   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ

                 8. นางสาวพรรณราย  วงษ์พันเสือ

   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน


           4. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล

ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ     พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมา    รวม   
เงินงบประมาณ เงินรายได้
1  หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล   - 1 - - - 1
2 นักวิชาการศึกษา 1 1 2 4 3 11
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - - 1 - - 1
4 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ - - 2 - - 2
รวมทั้งสิ้น 1 2 5 4 3 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         อัตรากำลังของทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล

                        1. นายพรนเรศ  มูลเมืองแสน

หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล

                        2. นางสาวศศิธร  พันธุ์คำ

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

                        3. นายบารมี  สุวรรณศุภ

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

                        4. นางนิตยา  ชาลีพรหม

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

                        5. นางสาวปณิตา  สุรเสน

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

                        6. นายภูเบศวร์  ใจสำราญ

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

                        7. นายปกรณ์ชัย เผิ่งจันดา

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

                        8. นายชาญวิทย์  ส่งเสริม

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

                        9. นายคมกริช  ยานนาวา

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

                        10. นายภาณุพงศ์  ชัยมงคล

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

                        11. นายชูไท    วอทอง

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

                        12. นางสาวปริศนา กองเหียะ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

                        13.นางสาวพัชราวดี  กะวิกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ

                        14.นางสาวอุษา  ปัตเสน

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญงาน

                        15. นายวรวิทย์  ชาลีพรหม

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงาน

 

            5. งานบริการอาคารเรียนรวม

ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ     พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมา   รวม   
เงินงบประมาณ เงินรายได้
1 หัวหน้างานอาคารเรียนรวม - - 1 - - 1
2 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  - - 1 - - 1
3 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  - - - 3 1 4
รวมทั้งสิ้น - - 2 3 1 6

 

 

 

 

 

 

   

 

                        อัตรากำลังของงานบริการอาคารเรียนรวม

                        1. นายครองศักดิ์ รัตนกาสาว์ 

     หัวหน้างานบริการอาคารเรียนรวม

                        2. นายอมร  ศรีโนนซี

     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ

                        3.  นายกงสเด็น  คำแน่น   

      ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน

                        4. นายบุญหลาย  นีระมนต์

      ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน

                        5. นายอภิชัย  กาญจนพาท

      ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน

                        6. นายอนุสรณ์  สีแดง     

      ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน