คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผู้บริหารกองบริการการศึกษา

 

ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

นายอัมพล พันธุ์วงศ์

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

 

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                           

                
 นางวิชชุดา มงคล
หัวหน้างานรับเข้าศึกษา   
    นายพรนเรศ  มูลเมืองแสน   
หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
  นายครองศักดิ์    รัตนกาสาว์   
 หัวหน้างานบริการอาคารเรียนรวม 
  นางรติมา จึงจิตรักษ์  
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 

 

 

 
ดร.จุฬามาศ  หงษ์ทอง
 
ดร.จุฬามาศ  หงษ์ทอง
 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ