ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ เดือน ต.ค.65-มี.ค.66

เดือน / ผู้ใช้บริการระบบรับสมัคร จำนวน (คน)
    ตุลาคม 2565 3,494
    พฤศจิกายน 2565 3,567
    ธันวาคม 2565 3,986
    มกราคม 2566 2,890
    กุมภาพันธ์ 2566 5,580
    มีนาคม 2566 6,859
รวม 26,376