มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 โคก หนอง นา : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 , 02:14:09     (อ่าน 1,147 ครั้ง)  ม.อุบลฯ เปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566

  “โคก หนอง นา : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน”

-------------------------------

         เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จัด “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 10 วัน 10 คืน ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและได้รับเกียรติจาก ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายกำพล  สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินนท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึก และ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566” ครั้งนี้ เพี่อเป็นการแสดงความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตร การแปรรูปสร้างมูลค่า และการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยสินค้าเกษตรปลอดภัย อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพและการเป็นประกอบการรายใหม่ หรือ startup ให้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจจากภาครัฐและเอกชน เครื่องจักรกลการเกษตร การให้ความรู้ด้านพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน ให้แก่ เกษตรกร การประกวดพืช สัตว์ การแปรรูปอาหาร การเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ และสุขภาวะที่ดี อันมีรากฐานจากภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ จำนวนมากที่มาร่วมออกร้านครั้งนี้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินนท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัด “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566” ปีนี้ ประกอบด้วยนิทรรศการ “สุดยอด นิทรรศการเกษตรมีชีวิต” ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ โคก หนอง นา สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงสวยงาม ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การผลิตมะเขือเทศในโรงเรือน นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลผลิตจากการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร บริษัทเอกชน เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่อพ่วง และเทคโนโลยีทางการเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกร การเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และศิลปินมากมาย ตลอดจนการประกวดร้องเพลง การประกวดวงดนตรี และการประกวดธิดาสวนยาง เป็นต้น

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ชิม – ชม – ช๊อป และเที่ยว “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 อย่างจุใจ 10 วัน 10 คืนเต็ม ได้ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประมวลภาพพิธีเปิด งานเกษตรอีสานใต้ 10 ก.พ. 66 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W3D35t9e5J6XhucNZETH4s55E1YbhmdF

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :