มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 , 21:06:05     (อ่าน 497 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

จัดค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

----------------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นเจ้าภาพจัด “ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดค่ายครั้งนี้ เพื่อสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ วมว. และส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการทัศนศึกษาดูงานและกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 14 อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายโครงการ วมว. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัด “ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2565 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ How to pitch a business idea และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 7 ฐาน มหกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์และนันทนาการ กิจกรรม SCiUS Nightการประกวด SCiUS Ambassadorเป็นต้น โดยมี คณะผู้บริหารโครงการ วมว. ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. อาจารย์ และคณะครูผู้ดูแลนักเรียน ผู้ประสานงาน และนักเรียน โครงการ วมว. จำนวน 299 คน จากคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียนสุรวิวัฒน์ คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษ หัวข้อ How to pitch a business ideaและแนวทางและเกณฑ์การ Pitching” โดย นายนัฐพงษ์ จารวิจิตร CEO บริษัท Systemetric Innovations (Thailand) Ltd. พร้อมรับชมการแสดงในชุดต่างๆ และการแสดงโปงลางจากโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

          สำหรับโครงการ วมว. เป็นโครงการพัฒนาฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ ที่ได้ดำเนินงานมาแล้วกว่า 15 ปี ซึ่งจะเห็นผลลัพธ์ในการดำเนินงานของแต่ละคู่ศูนย์ในหลายมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบ่มเพาะจิตวิทยาศาสตร์และจิตสาธารณะผ่านกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามอัตลักษณ์และแนวทางของแต่ละคู่ศูนย์เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียน วมว. เป็นคน “ดี” พร้อมช่วยเหลือสังคม ในขณะเดียวกัน การพัฒนาความรู้ทางวิชาการตามอัตลักษณ์ทางวิชาการของคู่ศูนย์ ทำให้นักเรียนมีความโดดเด่นและ “เก่ง” จนได้รับการยอมรับจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย “ความดีและความเก่ง” จึงเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่นักเรียนในโครงการ วมว. ต้องมีควบคู่กัน เพื่อให้นักเรียนโครงการ วมว. ได้เป็นกำลังสำคัญในการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม โดยผู้บริหารของแต่ละคู่ศูนย์จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการบ่มเพาะนักเรียนของคู่ศูนย์อื่น ๆ เพื่อนำไปพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนและการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนในโครงการ วมว. ต่อไป

หมายเหตุ...ประมวล (คลิป VDO) ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ https://www.youtube.com/watch?v=mGczE2Byzdg

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว