มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
การประชุมถอดบทเรียนและปิดโครงการวิจัย รูปแบบการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร อุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 ธันวาคม 2563 , 20:09:39     (อ่าน 838 ครั้ง)   

           วันที่ 8 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการ ประชุมถอดบทเรียนและปิดโครงการวิจัย รูปแบบการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร อุบลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.ลักษณีย์  บุญขาว หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานในการเปิดการประชุมถอดบทเรียนและปิดโครงการวิจัย พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพัฒนาและดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยายนต์ ทั้งหมด 7 โครงการ ประกอบด้วย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาวิทยา 1 โครงการ สำนักงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1 โครงการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 2 โครงการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 โครงการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 โครงการ

             จากสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตและทรัพย์สินมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – ปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีสถิติการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนสูงกว่า 1,000 รายต่อปีในทุกปี โดยอำเภอวารินชำราบมีสถิติจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร สูงเป็นอันดับ 2 รองจากอำเภอเมืองอุบลราชธานี แต่มีสถิติการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรสูงเป็นอันดับ 1 แทบทุกปี    ซึ่งในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาขนาดใหญ่สองแห่งคือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี และมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรของนักศึกษาทั้ง 2 สถาบันทุกปี ซึ่งจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดความสูญเสียตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจน นักศึกษาบางรายเสียชีวิตซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมในปัจจุบันและอนาคต

               โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ให้ดำเนินโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2562 – 30 ธันวาคม 2563 โดยการดำเนินโครงการประกอบด้วยภาระกิจหลัก 3 ประการคือ การสร้างการมีส่วนร่วม  การหนุนเสริม  และการสร้างเครือข่าย วัตถุประสงค์ของโครงการคือมุ่งเน้นสนับสนุนให้นักศึกษาและภาคีเครือข่ายเป็นผู้คิดเสนอแนวทางและดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ด้วยตัวเองโดยผ่านการดำเนินกิจกรรมของโครงการย่อย เพื่อลดและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์และเป็นต้นแบบในการจัดการอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันได้ ในการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพัฒนาและดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยายนต์

               ในการนี้การดำเนินโครงการได้ดำเนินงานมาจนครบกำหนดตามแผนงานแล้วคณะทำงานจึงได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินโครงการวิจัยขึ้น เพื่อค้นหาปัญหาในการดำเนินโครงการที่ผ่านมาและเพื่อการพัฒนาโครงการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต