หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 เมษายน 2565 , 17:08:11     (อ่าน 335 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์

ความร่วมมือการขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี

-------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี ณ ชั้น 4 ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพงษ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคศาสนา ภาคเอกชน  ภาคสื่อมวลชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ในจังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศเจตนารมณ์ความว่า “จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต จึงขอร่วมผนึกพลัง 7 ภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการสร้างคุณลักษณะเด็กอุบลเท่าทันสื่อที่พึ่งประสงค์ คือ เด็กอุบลต้องใช้สื่อเป็นแยกแยะสื่อได้ และสื่อสารเชิงบวก โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นวาระจังหวัดในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีแนวทางดำเนินการร่วมกัน ดังนี้

  1. ทุกหน่วย ทุกองค์กรจะร่วมบูรณาการแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน รณรงค์เด็กอุบลเท่าทันสื่อ ร่วมกัน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกหลักในการเคลื่อนงาน
  3. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับ 3 เสาหลัก คือ ด้านสังคม ด้านการเรียนรู้ และด้านสุขภาพ
  4. สนับสนุนกลไกคณะกรรมการทุกระดับตามกฎหมาย
  5. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้และสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขยายผลอย่างต่อเนื่อง
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการประกวดจัดทำสื่ออย่างสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
  7. ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมทุกระดับ โดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพตำบลและอำเภอ
  8. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อันจะเกิดผลต่อสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อของเด็กเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี”

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2565

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว