หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 8 เมษายน 2565 , 09:17:17     (อ่าน 260 ครั้ง)  


          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ โรงแรมสุนีย์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวแทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ดังกล่าว จัดโดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

          ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ พ.ศ. 2565 – 2569 มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ และมีสุขภาพดี โดยการพัฒนาคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการสร้างรากฐานของชีวิตทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 5H ประกอบด้วย 1.Heart จิตใจดี มีวินัย 2.Head เก่งคิด วิเคราะห์เป็น 3.Hand ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ 4.Health สุขอนามัยดี สุขภาพแข็งแรง 5.Hi-tech ทันสมัย ก้าวหน้า รู้เท่าทันเทคโนโลยี

          นอกจากกลุ่มปฐมวัยแล้ว กลุ่มผู้สูงอายุถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม ด้วยหลัก 4 S ประกอบด้วย 1.Social Participation ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม 2.Social Security ส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย 3.Strong Health ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง 4.Smart Digital and Innovation ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างชาญฉลาด