หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัดงานประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอีสานตอนล่าง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 เมษายน 2565 , 00:22:20     (อ่าน 324 ครั้ง)  


           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงานการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาและเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์งานด้านสหกิจศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์และบรรยาย ซึ่งมี ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจาก สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 17 สถาบัน จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการทั้งในรูปแบบ ONSITE และONLINE ณ อาคารเรียนรวม 5 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

           รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2565 นับเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ งานวิจัยของนักศึกษาสหกิจศึกษา ทั้ง 17สถาบัน ในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง สหกิจศึกษา กับ Sanbox รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียากรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นวิทยากรบรรยาย  และการประกวดผลงานสหกิจศึกษาในรูปแบบ การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) จำนวน 29 ผลงาน การนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 21 ผลงาน แบ่งเป็น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ และ กลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

        ในส่วนของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัล ดังนี้ 

         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานเรื่อง การะกัดกำมะถันในน้ำมันดีเซลที่ผ่ายการออกซิเดชั่น โดยการใช้ตัวทำละลายอิโตไนไตรส์  ผู้นำเสนอผลงาน นางสาวอนุสรา ชาบุญเรือง และ นายยุพราช ก้านเพชร           

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานเรื่อง การประยุกต์ใช้ Aspects กับการบริหารจัดการของเสีย ผู้เสนอผลงาน นางสาวธัญญลักษณ์ ทองแม้น และนางสาวสังวาลย์ ปานเพ็ชร

           รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2ผลงานเรื่อง การศึกษากระบวนการผลิตน้ำอ้อยผงชงดื่ม ผู้เสนอผลงาน นางสาวจันทิมา สุวรรณประเสริฐ และ นางสาวนริมล ทะนนไชย

                                                ปรีชา อยู่มั่น / ศักดิ์กรินทร์ กอมณี  นักศึกษาฝึกงาน /ข่าว