หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะเภสัชฯม.อุบลฯเพิ่มศักยภาพครูพื้นที่ภาคอีสาน อบรมการคัดกรองโรคเบื้องต้นสำหรับนักเรียนในโรงเรียน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 เมษายน 2565 , 22:38:34     (อ่าน 238 ครั้ง)  


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การเพิ่มศักยภาพครูอนามัย ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่น แบบองค์รวม” เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะแก่ครูอนามัย ครูพยาบาล  ให้สามารถดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นแบบองค์รวมได้   โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีครูสังกัดโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 60 คน เข้าร่วมการอบรมทั้งในรูปแบบ ONSITEและ ONLINEณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ อาจารย์?ประจำ?กลุ่มวิชาชีวเภสัช?ศาสตร์?หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่ครูอนามัย ครูพยาบาล  ให้สามารถดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่นแบบองค์รวมได้  จากผลการสำรวจสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียนโดยฝ่ายการศึกษาและฝ่ายสาธารณสุข พบว่า นักเรียนทั่วไปมีพฤติกรรมสุขภาพอนามัยทั้งด้านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัว อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ และยังพบการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่ออยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง  สาเหตุดังกล่าว อาจเกิดจากระบบการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนยังไม่ดีพอ และครูอนามัยโรงเรียน/ครูพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ได้มีคุณวุฒิพยาบาลโดยตรง ทำให้การดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียนยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียน/ครูพยาบาล เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการดูแลอย่างถูกต้องรวดเร็ว สร้างเสริมสุขภาวะของนักเรียน โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตชุมชนเมืองที่การบริการสุขภาพอาจจะยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ครู ซึ่งมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ จากวิทยากรประกอบด้วย อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ภญ.กิตติยาพร ทองไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  คุณสุทธิกานต์ จินตะเวช  นักกายภาพบำบัดชำนาญการและคณะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ผศ.ดร.ลักษณีย์ บุญขาว จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อการดูแลสุขภาพ  กัญชาและกระท่อมทางการแพทย์ และข้อควรระวัง  ร่วมฝึกปฏิบัติการในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง การประเมินภาวะโภชนาการ และการประเมินภาวะติดสุรา/ภาวะซึมเศร้า  การประเมินกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมเพื่อการป้องกันและการแก้ไข   สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

          นับเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะที่ดีในชุมชนและสังคมต่อไป

                                                                   วิชญาดา  เกษกุล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  / ข่าว