หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ ๑๐


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 25 ตุลาคม 2564 , 18:19:18     (อ่าน 3,616 ครั้ง)  


 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๐)

____________

          โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับนักศึกษาและบุคลากรได้รับวัคซีนป้องกันโรคเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการมาตรการด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงออกประกาศกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒ ขอความร่วมมือให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ารับวัคซีน ณ ศูนย์รับวัคซีน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด และขอให้นักศึกษาและบุคลากรงดเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


มาตรการด้านการเรียนการสอน

ข้อ ๓ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้จัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง แต่ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคเพื่อลดความแออัด โดยมีจำนวนผู้เรียนไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของความจุห้องเรียน หากมีผู้เรียนเกินจำนวนดังกล่าว ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือแบ่งกลุ่มการเข้าห้องเรียน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณากำหนดการดำเนินการจัดการเรียนการสอนข้างต้น ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ T: Thai Cha Na สแกนแอปพลิเคชัน ก่อนเข้า-ออก สถานที่สาธารณะทุกครั้ง

ข้อ ๔ การฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาของนักศึกษา ให้หลีกเลี่ยงการไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศกำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณา โดยให้คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ นักศึกษาและผู้ปกครอง ตลอดจนมาตรการควบคุมโรค เป็นสำคัญทั้งนี้ ก่อนออกฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาเข้ารับวัคซีน ณ ศูนย์รับวัคซีน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

มาตรการด้านการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร

ข้อ ๕ บุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีไปในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เสนอแบบขออนุญาตเดินทางข้ามเขตจังหวัดพร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็นต่ออธิการบดี ทั้งนี้หากบุคลากรต้องถูกกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค ให้ถือว่าวันที่ถูกกักตัวเป็นวันลากิจส่วนตัวในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องให้บุคลากรที่กักตัวตามวรรคหนึ่งปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณามอบหมายงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และเสนอเรื่องต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 

มาตรการด้านการจัดกิจกรรมและอาคารสถานที่

ข้อ ๖ การจัดกิจกรรมที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการรวมกลุ่ม ไม่เกิน ๑๐๐ คน ให้ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยกำหนดโดยเคร่งครัดทั้งนี้ หากมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิน ๑๐๐ คน ให้หน่วยงานที่จัดกิจกรรม เสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุญาต

ข้อ ๗ ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด
ของโรค โดยจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร จัดให้มีการเข้าออกอาคารทางเดียว อนุญาตเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากเข้าอาคารเท่านั้น จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าออกพื้นที่อาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้งานร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา การจัดการขยะ การจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา และการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ และจัดให้มีมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัดสูงสุด ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่ายและ T: Thai Cha Na สแกนแอปพลิเคชันก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง

ข้อ ๘ ให้นักศึกษาและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่งดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และนักศึกษา ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณบดี กำชับ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่งโดยเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา)

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไฟล์แนบ : ไฟล์ 1