หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 9 ปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและการปฏิบัติงานของบุคลากร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 ตุลาคม 2564 , 14:31:50     (อ่าน 1,289 ครั้ง)  


            ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการขยายวงแพร่ระบาดที่นอกเหนือจากกลุ่มการระบาดในสถานบันเทิงและร้านอาหารรอบมหาวิทยาลัย และถึงแม้ว่าบุคลากรจะได้รับวัคซีนถึงร้อยละ 95.86 แลนักศึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินการเข้ารับวัคซีนเพิ่มเติม จากร้อยละ 23.44 แล้วก็ตาม แต่เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดในการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

มาตรการด้านอาคารสถานที่

ข้อ 1  ให้ปิดสถานที่ที่ได้รับรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อเข้าใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 3 วัน เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรการทางสาธารณสุขขั้นสูงสุดทันที

ข้อ 2  ให้ปิดอาคารที่ทำการของมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 8 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อลดจำนวนผู้เข้าใช้อาคาร โดยพิจารณาจากภาระงานที่ต้องไม่กระทบต่อการให้บริการนักศึกษา บุคลากร หรือประชาชน ยกเว้นอาคารที่มีภารกิจจำเป็นต้องใช้ประสานงาน อำนวยการ ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร หรือประชาชน อาทิ สำนักงานอธิการบดี สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์บริการวัคซีน อาคารที่ตั้งของสำนักงานเลขานุการคณะ วิทยาลัย หรือสำนัก เป็นต้น ทั้งนี้ ในการปิดอาคารดังกล่าว ต้องไม่กระทบต่อการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2564

ข้อ 3  ให้ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย ให้บริการแบบซื้อกลับบ้าน (Take Away) แทนการรับประทานในพื้นที่บริการ

 

มาตรการด้านการปฏิบัติงาน

               ข้อ 4  ให้บุคลากรในสังกัดของคณะ วิทยาลัย สำนัก และสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงาน ในรูปแบบนอกที่ตั้ง (Work From Home) หรือ ปฏิบัติงานแบบผสมผสานระหว่างในที่ตั้งและนอกที่ตั้งหรือการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน หรือสลับวันเวลาปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 8 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้พิจารณากำหนด รูปแบบการปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิผล โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร เป็นสำคัญ

               ข้อ 5  ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารของคณะ วิทยาลัย สำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ วิทยาลัย สำนัก หัวหน้าสำนักงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี หรือตำแหน่งอื่นใดที่มีฐานะเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว ยังคงมาปฏิบัติงานตามปกติ หากมีเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ ให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  8  ถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ.  2564

 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา )

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไฟล์แนบ : ไฟล์ 1