หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ม.อุบลฯเข้ารับโล่เกียรติคุณเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 ตุลาคม 2564 , 21:59:11     (อ่าน 495 ครั้ง)  


          สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เข้ารับโล่เกียรติคุณ "เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี" และเกียรติบัตร"คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี"เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชน โดยมี นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ประธานมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมนาถสิริเรสซิเด้นท์  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

          ในส่วนของ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีสมาชิกได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวนัฐชนันท์  ศิระตระกูลนันท์ ศิษย์เก่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รหัส 59 รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับโล่เกียรติคุณ "ได้รับยกย่องให้เป็นเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี" และ นายจิรกฤต สิมาฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ นายนพรุจ ศรีวิลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับเกียรติบัตร ยกย่อง "คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี" 

          ทั้งนี้ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมรวมพลังพัฒนาชาติ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” โดย มีการมอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่น และ คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมยอดเยี่ยม มุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าบทบาทความสำคัญของตนเอง สร้างเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนในการทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม