หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            แถลงข่าวสถานการณ์โควิด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 2 ตุลาคม 2564 , 16:46:56     (อ่าน 705 ครั้ง)  


         เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แถลงข่าว สถานการณ์โควิด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านเพจสื่อสารองค์กร  โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความห่วงใยในสวัสดิภาพ ของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการและความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยดำเนินไปได้พร้อมๆ กับความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น

  • การตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • การจัดการเรียนการสอนและการสอบด้วยวิธีออนไลน์เป็นหลัก ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
  • การจัดตั้งศูนย์รับวัคซีนให้บริการแก่ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่
  • ตลอดจนดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทางสาธารณสุขสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

 แต่ ณ วันนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะสถานบันเทิงและร้านอาหาร ในพื้นใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ในช่วงวันที่ 16 - 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา จากเหตุการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมศูนย์ประสานงานป้องกันและเฝ้าระวังแพร่ระบาดของโรคโควิด เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินการตามมาตรการ โดยเคร่งครัด ดังนี้

  • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินการติดต่อประสานงานการรักษา ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด การคัดกรอง การตรวจหาเชื้อ และสอบสวนโรค เพื่อดูแลรักษานักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานทางสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการคัดกรองเบื้องต้น ATKและการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR เพื่อปูพรมตรวจหาเชื้ออย่างทันท่วงที
  • มหาวิทยาลัยโดยสำนักงานพัฒนานักศึกษาได้จัดระบบช่วยเหลือ ติดต่อ และช่องทางการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความวิตกกังวลของนักศึกษา
  • มหาวิทยาลัยได้ ปิดทำการ และดำเนินการทำความสะอาดตามมาตรการทางสาธารณสุขในอาคารที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองวารินชำราบและสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึง ยกระดับมาตรการความปลอดภัย และให้บริการแบบ Take Awayสำหรับศูนย์อาหาร โรงอาหาร และร้านเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม  ช่วงก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 โดยหากสามารถจัดการเรียนการสอนแล้วเสร็จก่อน 4 ตุลาคม ให้งดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าว หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จด้วยข้อจำกัดของระยะเวลา ให้สอนตามแผนการสอน แต่ปรับรูปแบบการสอนเพื่อลดความเครียดของนักศึกษา

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์รับวัคซีน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยจะประกาศกำหนด เพื่อให้เกิด สวัสดิภาพและความปลอดภัย แก่นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมรองรับการเปิดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้ง ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยควรมีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับวัคซีน ไม่น้อยร้อยกว่า 90

           ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยมีความตระหนักและห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรทุกคน และเพื่อลดความสับสนและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ขอให้ติดตาม การรายงานสถานการณ์และประกาศจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งจะมีประกาศเป็นระยะในลำดับถัดไป