หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ เปิดนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.อุบลฯ (อพ.สธ.-มอบ)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 2 ตุลาคม 2564 , 13:27:45     (อ่าน 544 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ เปิดนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สนองพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.-มอบ)

----------------------------------------------

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธี “เปิดนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น” ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สนองพระราชดำริในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และได้รับพระราชานุญาตให้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานและ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และในนามผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นสถานที่สำหรับบริการให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แก่โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ และเป็นสถานที่จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยและจังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นศูนย์กลางการจัดการฝึกอบรมและการเรียนรู้ในการปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้แก่ครูโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และในนามผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ดำเนินการภายใต้โครงการ อพ.สธ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้จากการดำเนินงานตามแนวทางของ อพ.สธ.ที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการ เผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการ รูปภาพและผลงาน ชิ้นงานเสมือนจริง เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชม ประกอบคำอธิบายรายละเอียดของผลงานต่าง ๆ แสดงผลผ่านการสแกน QRซึ่งประกอบไปด้วย นิทรรศการความสำคัญและความเป็นมาของ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การจัดแสดงรายละเอียดของโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ผ่านการประเมินรับพระราชทานป้ายและเกียรติบัตรระดับต่าง ๆ นิทรรศการสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น นิทรรศการกล้วยไม้พื้นถิ่น นิทรรศการปลาท้องถิ่น และนิทรรศการเห็ดในพื้นที่ต้นน้ำป่าร่องก่อ ทั้งนี้ ได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้ ได้ในวันและเวลาราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากคณะ สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอกหลายภาคส่วน ได้แก่ ศึกษาธิการภาค 14 ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

-----------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว