หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            แถลงการณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เข้ารับวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๖


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 1 ตุลาคม 2564 , 16:15:46     (อ่าน 1,569 ครั้ง)  


          ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีแถลงการณ์ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอรายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพิ่มเติม ดังนี้

                   ๑. จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันผลการติดเชื้อ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

วันที่

ผลการตรวจ RT-PCR

ติดเชื้อสะสม

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

๒๐ คน

๘๖ คน

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๗ คน

๑๑๓ คน

 

        ทั้งนี้ นักศึกษาที่ยืนยันผลการติดเชื้อทุกรายได้รับการดูแลรักษาโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลอื่นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การรายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน สามารถติดตามผ่าน PageFacebook“สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

         มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้นักศึกษาผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงที่เจ้าพนักงานควบคุมโรค ออกคำสั่งให้กักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเคร่งครัด งดการเดินทางออกนอก ที่พัก และรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุกวัน หากประสงค์รับความช่วยเหลือระหว่างการกักตัว ให้ประสานงานไปยังสำนักงานพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 045-353-008  ในวันและเวลาราชการ  และหมายเลขโทรศัพท์ 085-3132491  นอกเวลาราชการ ต่อไป

         อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ปิดทำการและดำเนินการทำความสะอาดตามมาตรการทางสาธารณสุข
ในอาคารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านสถานที่สูงสุด และขอให้นักศึกษาและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยเคร่งครัด

         

                   ๒. จำนวนผู้มารับวัคซีนที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

กลุ่มบุคคล

จำนวนคนที่ฉีดเข็มหนึ่ง

ร้อยละต่อ

จำนวนทั้งหมด

จำนวนคนที่ฉีดเข็มสอง

ร้อยละต่อจำนวนทั้งหมด

จำนวนคนที่ฉีดเข็มสาม

ร้อยละต่อ

จำนวนทั้งหมด

บุคลากร

๑,๔๑๒ คน

๙๕.๘๖

๑,๑๐๖

๗๕.๐๘

๓๐๒

๒๐.๔๓

นักศึกษา

๓,๔๙๖ คน

๒๑.๘๐

๑,๘๑๓

๑๑.๓๐

๑๔๐

๐.๘๗

 

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก และองค์การนักศึกษาขอรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์รับวัคซีน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ตามวันและเวลาที่นัดหมายหรือสามารถเข้ารับบริการได้โดยตรง (Walk in) ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยจะประกาศกำหนด เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมรองรับการเปิดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยควรมีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบ

                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                     ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1