หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา


โพสต์โดย : ฉัตรชัย พรหมนา     วันที่ 1 ตุลาคม 2564 , 09:49:08     (อ่าน 425 ครั้ง)  


สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน   
ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาทางคอมพิวเตอร์ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง 

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,000.- บาท 

การรับสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://jobs.ubu.ac.th หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน” หรือเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย www.ocn.ubu.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 7-29 ตุลาคม 2564
 

เอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครต้องแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
6.1 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน  1   ฉบับ
6.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จำนวน  1   ฉบับ
6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1   ฉบับ         
6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1   ฉบับ
6.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
6.6 ผู้สมัครที่เป็นชายจะต้องมีสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
6.7 หลักฐานการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน จำนวน  50.- บาท 

กำหนดการสอบแข่งขัน

ลำดับ

รายละเอียด

กำหนดการ

8.1

สมัครสอบ

กรอกใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ

7-29 ตุลาคม 2564

8.2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน

1 พฤศจิกายน 2564

8.3

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

8.4

สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

8 พฤศจิกายน 2564

8.5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

15 พฤศจิกายน 2564

8.6

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

22 พฤศจิกายน 2564

8.7

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน

        23 พฤศจิกายน 2564


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

โทรศัพท์ 0-4535-3102 www.ocn.ubu.ac.thไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1