หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            แถลงการณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ฉบับที่ ๔


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 27 กันยายน 2564 , 18:59:47     (อ่าน 838 ครั้ง)  


ด้วยเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่ามีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวนรวม ๑๙ ราย โดยผลการสอบสวนโรคของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่า เป็นการติดเชื้อจากการไปใช้บริการในสถานบันเทิงและร้านอาหารรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบั นักศึกษาดังกล่าวได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาลตระการพืชผล โรงพยาบาลราชเวช และโรงพยาบาลอุบลรักษ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการยกระดับมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
 
๑. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการตรวจยืนยันผลการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ ด้วยระบบ RT-PCR สำหรับนักศึกษาผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงเพิ่มเติมอีก จำนวน ๕๕ ราย ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
 
๒. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑๐ จะตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่เดินทางไปยังสถานบันเทิงและร้านอาหารดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ โดยขอให้เข้ารับการตรวจในวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 
๓. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปิดอาคารที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความสะอาดตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขขั้นสูงสุด ประกอบไปด้วย อาคารอุตสาหกรรมเกษตรและไร่ฝึกทดลองของคณะเกษตรศาสตร์ และห้องซ้อมดนตรีของคณะศิลปศาสตร์ เป็นเวลา ๗ วัน และปิดสนามกีฬากลางและอาคารกีฬาในร่มโดยไม่มีกำหนด ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔
 
๔. มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ณ ศูนย์รับวัคซีนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ตามวันและเวลาที่นัดหมาย หรือสามารถเข้ารับบริการได้โดยตรง (Walk in) ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป
 
๕. นักศึกษาและบุคลากรที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้รายงานตัวต่องานควบคุมโรค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ ต่อ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผ่านทาง Official line งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsi เพื่อคัดกรองโรคทุกกรณี ทั้งนี้ ให้นักศึกษาและบุคลากรถือปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด
 
ทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยมีความตระหนักและห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรทุกคน อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยเคร่งครัด และเพื่อลดความสับสนและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ขอให้ติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งจะมีประกาศเป็นระยะในลำดับถัดไป
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒๗ กันยายน ๒๕๖๔


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1