หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบสหสาขาวิชาชีพ IPE: Interprofessional Education


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 27 กันยายน 2564 , 10:17:50     (อ่าน 361 ครั้ง)  


                 ระหว่างวันที่ 25 -26 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี โดยนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ร่วมโครงการอบรมพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE: Interprofessional Education) ผ่านทางระบบ Online และ onsite รวมถึงการศึกษาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามและหอผู้ป่วยโควิด-19 จากจำนวน 10 แห่งในเขต จังหวัดอุบลราชธานี

                 พร้อมนี้ อ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ การเรียนรู้แบบ Interprofesional education คืออะไร?” อีกด้วย

                นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ผ่านทางความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี