หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 607 ทุน จำนวน 7,445,000.- บาท ภาคการศึกษาที่ 1/2564


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 27 กันยายน 2564 , 01:11:26     (อ่าน 548 ครั้ง)  


งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ

จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 607 ทุน จำนวน 7,445,000.- บาท ภาคการศึกษาที่ 1/2564  

-----------------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting)และจำกัดผู้เข้าร่วมพิธีมอบทุนตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา-2019 จึงได้เชิญผู้แทนนักศึกษาทุนมาร่วมพิธีมอบทุน ทุนละ 1 คน ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุน และ ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ ในนามคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ตามระเบียบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยทุนการศึกษา  ๕ ประเภท ได้แก่ ทุนผู้ยากจน ทุนผู้ด้อยโอกาส ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน ทุนบริจาค และทุนประเภทอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์เฉพาะกรณี หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาได้รับทุนจากแหล่งเงินภายในเงินรายได้มหาวิทยาลัย และแหล่งเงินทุนจากภายนอก

          ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีทุนการศึกษาจากแหล่งเงินภายในเงินรายได้มหาวิทยาลัย และแหล่งเงินภายนอกจากมูลนิธิ ห้างร้าน ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี จำนวน 607 ทุน รวมเป็นเงิน จำนวน 7,445,000.- บาท(เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นแหล่งเงินทุนภายในจากเงินรายได้  จำนวน 475 ทุน เป็นเงินจำนวน 4,642,000.- บาท ได้แก่ทุนยากจน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 85 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 850,000.- บาท ทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 212 ทุน ทุนละ 4,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 848,000.- บาท ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน จำนวน 1 ทุน เป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท และทุนผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (ทุนเรียนดี) จำนวน 177 ทุน (ลดหย่อนค่าเทอมตามหลักสูตร ทุนต่อเนื่อง) เป็นเงินจำนวน 2,934,000.- บาท และแหล่งเงินทุนภายนอก จากมูลนิธิ ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 132 ทุน เป็นเงินจำนวน 2,803,000.- บาท ได้แก่ ทุนมูลนิธิคุณแม่ทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จำนวน 1 ทุน เป็นเงินจำนวน 84,000.- บาท ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จำนวน 6 ทุน ทุนละ 15,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 90,000.- บาท ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 8 ทุน ทุนละ 40,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 320,000.- บาท ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จำนวน 4 ทุน ทุนละ 8,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 32,000.- บาท ทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน จำนวน 40 ทุน ทุนละ 20,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 800,000.- บาท ทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จำนวน 1 ทุน เป็นเงินจำนวน 41,500.- บาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 1 ทุน เป็นเงินจำนวน 20,000.- บาท ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนาการศึกษา และสังคม จำนวน 50 ทุน ทุนละ 20,000.- บาท  เป็นเงินจำนวน 1,000,000.- บาท ทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จำนวน 5 ทุน ทุนละ 45,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 225,000.- บาท ทุนคุณแม่บุญส่ง พัฒนะศิษอุบล จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 50,000.- บาท ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 20,000.- บาท ทุนการศึกษานายคมกฤต เล็กสกุล จำนวน 1 ทุน เป็นเงินจำนวน 2,500.- บาท และทุน สปอว.สำหรับสนับสนุนนักศึกษาพิการ จำนวน 8 ทุน (ลดหย่อนค่าเทอมตามหลักสูตร ทุนต่อเนื่อง) เป็นเงินจำนวน 118,000.- บาท

          สำหรับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเป็นผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่คณะกรรมการกำหนดในแต่ละประเภททุน มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการ สอบสวนทางวินัยนักศึกษา และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่น ๆ ในแต่ละประเภททุนกำหนด โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันในการรับทุนตามประกาศที่คณะกรรมการทุนกำหนด โดยจะต้องช่วยงานในระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าที่ประกาศกำหนดเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (ทุนเรียนดี) ซึ่งผู้ที่ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาตามประกาศนี้ และเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในช่วงระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนดและเป็นไปตามภาคการศึกษาที่ระบุไว้ในแผนการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จึงจะได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป กรณีนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๓.๐๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๒.๘๐ นักศึกษายังคงมีสิทธิรับทุนในภาคการศึกษาถัดไปได้ และหากนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๓.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป อีกหนึ่งภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะยุติการให้ทุนในภาคการศึกษาถัดไป เว้นแต่นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่อไป และในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนครบทุกวิชา หากได้รับสัญลักษณ์ I (ไม่สมบูรณ์) จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนในภาคการศึกษาถัดไป โดยในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว