หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดโครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ จนเกษียณอายุราชการให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 กันยายน 2564 , 22:39:29     (อ่าน 702 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดโครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์

จนเกษียณอายุราชการให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-----------------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “โครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์จนเกษียณอายุราชการให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ ชั้น 3  ห้อง 3C 10 – 11(Smart Classroom)สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวตอนรับ นายอรรถพงศ์  กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของทุก ๆ ท่านเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ตอบรับการเข้าร่วมงาน จำนวน 14 คน จากผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 คน โดยแบ่งเป็น ข้าราชการ จำนวน 15 ราย ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ นางกัลยา  ธีระพงษ์ธนากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  สิงห์ทองลา ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  ชูประภาวรรณ ตำแหน่งอาจารย์ นายสาธิต  พสุวิทยกุล ตำแหน่งอาจารย์ รองศาสตราจารย์สุรีพร  เกตุงาม ตำแหน่งอาจารย์ (อยู่ระหว่างเสนอขอต่อเวลาราชการ) คณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์พรรณรัตน์  อกนิษฐาภิชาติ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อินทรประเสริฐ ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์  นุตโร ตำแหน่งอาจารย์ นายปรีชา  บุญทำนุก ตำแหน่งบุคลากร ระดับชำนาญการ รองศาสตราจารย์ศุภกร  ภู่เกิด ตำแหน่งอาจารย์ นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ ตำแหน่งอาจารย์ รองศาสตราจารย์เรวัฒน์  เหล่าไพบูลย์ ตำแหน่งอาจารย์ สำนักงานอธิการบดี นางวัชรี  หาทองคำ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ นายอัมพล  พันธุ์วงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย คณะบริหารศาสตร์นายณรงค์ศักดิ์  ธงอาษาตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวเพชรตะวัน  ธนะรุ่ง ตำแหน่งอาจารย์ ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 ราย คณะเกษตรศาสตร์นายพันธ์  คำพันธ์ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร ระดับ นายอุดร  ทามาดาน ตำแหน่งพนักงานการเกษตร ระดับ นายแสวง  เรืองวัน ตำแหน่งพนักงานการเกษตร ระดับ สำนักงานอธิการบดี นายอุทัย  วงมั่น ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ราย สำนักงานอธิการบดีนายทวีชัย  จันดีปุน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป นายลำพูล  จำปาจูม ตำแหน่งพนักงานทั่วไป และ นายนิพนธ์  พวงผกา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป  

          จากนั้น ชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานของผู้สร้างคุณประโยชน์จนเกษียณอายุราชการ พร้อมวิดีโอคลิปจาก ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณและเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งทุกท่านเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยที่ทุกท่านทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังความคิด กำลังใจ ในการทำงาน ตลอดจนได้ฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการทำงานในช่วงเวลาของการปฏิบัติราชการ จนทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของท่านสำเร็จด้วยดีเสมอมา นับได้ว่าทุกท่านเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน อุทิศตนและเสียสละเป็นระยะเวลานาน นำมาซึ่งความสำเร็จ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์โดยส่วนรวมแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งทุกท่านนับเป็นแบบอย่างในการทำงานและแบบอย่างในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการครองตน ครองคน ครองงาน ดังที่ท่านได้ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำงานและดำรงชีวิตตลอดมา ซึ่งมหาวิทยาลัยคาดหวังว่าท่านจะได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ วิธีการในการทำงานและสิ่งที่ดีงามในการครองตน ครองคน และ  ครองงานให้แก่ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้เรียนรู้และยึดเป็นแบบอย่างในการทำงาน ดังที่ท่านได้ใช้เป็นหลักปฏิบัติและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานตลอดมา หลังกล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และช่อดอกไม้ นายอรรถพงศ์  กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากคณะต่าง ๆ ร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจและสติปัญญา ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เจริญรุ่งเรืองทุกภารกิจมาจนถึงวันนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรให้ท่าน และครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.

หมายเหตุ....

ลิงค์ภาพชุดที่ 1 พิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 https://drive.google.com/drive/folders/14YWygiTykUZFYddVJ8Hk6mik2lXXPjng

ลิงค์ภาพชุดที่ 2 และชุดที่ 3 พิธีเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อุบลฯ https://drive.google.com/drive/folders/1IyIyX7oAq5B9d1jf9gPQFnsJdzZdDoy5

----------------------------------------

ข่าว/ทิพย์วรรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

ภาพ/นางศกุนตลา  เกตวงศา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ ม.อุบลฯ