หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรม แก่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจัน กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว และสมาคมส่งเสริมธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 21 กันยายน 2564 , 12:25:35     (อ่าน 507 ครั้ง)  


                   วันที่ 21 กันยายน 2564 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรม โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด รับเกียรติจาก ฯพณฯ เจษฏา กตเวทิน เอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม นอกจากนี้ ยังมี ท่านสีปะไพ ไชสงคาม ปลัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น.สพ.สาธร โชติโกวิท นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ และผู้เข้าร่วมการอบรมจากทั้ง 3 หน่วยงานร่วมโครงการในครั้งนี้ กำหนดการอบรมหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2564 นี้ ผ่านทางระบบออนไลน์ 
 
                  โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบไปด้วย การเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล และเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวครบวงจร โดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , การเพาะปลูกทุเรียน และเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวครบวงจร โดย สมาคมทุเรียนไทย ,การผลิตโคเนื้อครบวงจร โดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,การผลิตพันธุ์ปลา อาหารสัตว์น้ำมีชีวิต และการเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่ดินเค็ม โดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,การอบรมโดยสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำและเครือข่ายพันธมิตร คลัสเตอร์กุ้งกุลาดำภาคใต้สมาคมกุ้งตะวันออกไทย โดยชมรมผู้ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย
 
                 ทั้งนี้ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กล่าวในพิธีเปิด ถึงในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ “เพื่อตอบสนองการจัดการศึกษาสำหรับอนาคต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม โดยมุ่งหวังที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ การยกระดับหลักสูตรด้านการเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนานวัตกรรมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ซี่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
 
                ขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ ทั้งกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อน-ห้วยซั้ว นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสปป.ลาว และสมาคมส่งเสริมธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภายในทั้งคณะเกษตรศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้วางแผนงานและร่วมสนับสนุนกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ