หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            รวมข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 6 สิงหาคม 2564 , 12:17:33     (อ่าน 668 ครั้ง)  


รวมข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
- ข้อกำหนด (ฉบับที่ 24) ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/133/T_0001.PDF
 
- ข้อกำหนด (ฉบับที่ 25) ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0001.PDF
 
- ข้อกำหนด (ฉบับที่ 27) ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0001.PDF
 
- ข้อกำหนด (ฉบับที่ 28) ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0001.PDF
 
- **ข้อกำหนด (ฉบับที่ 29) ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/170/T_0001.PDF
 
- **คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 11/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0008.PDF
 
- ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 15-17 https://drive.google.com/file/d/1k79HNiSKO5yAOQbo2udKIq6r9U3qCZRP/view
 
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2) : แนวทางการรับมือต่อสถานการณ์ในกรณีที่มีการยกระดับความรุนแรงของการระบาด
https://drive.google.com/file/d/1e0rO9UxQcEjRHSPhTj30FIhVFjf070XK/view
 
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 7)
https://drive.google.com/file/d/1QIzx-JZR2g_2fBgG9vY0X8yKhsIovcoQ/view
 
- **ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 8): มาตรการเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
https://drive.google.com/file/d/14WbkJHzURbrw2yTsvF4JUyC_vGu8uAEc/view
 
- **มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
https://drive.google.com/file/d/1ZjV0ci7BF-_fHLvFFsUnjmM5Fuatr5vG/view
 
- แนวทางและแบบขออนุญาตการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
https://drive.google.com/file/d/1Uj0s_qOY5MKJts-hUnkU_U36ZKeflkkY/view
 
- แนวปฏิบัติของบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
https://drive.google.com/file/d/12YsJvQSmYrtTOMYDFwqhc2klCyOiFPaM/view
 
- แบบขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตจังหวัดอุบลราชธานี
https://drive.google.com/file/d/1pIYsvtrOcLp91AkbkG1ZECXlEQRIO_EO/view