หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ?สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่? (ลูกไก่) รุ่นที่ ๘


โพสต์โดย : นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์     วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 , 10:39:06     (อ่าน 79 ครั้ง)  


          ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๔  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้  และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

          ในการนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๘ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ที่ https://qrgo.page.link/6RnQN  สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสกัดตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้  กรุณาส่งแบบตอบกลับมายังสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ ผู้ประสานงานโครงการ

โทรศัพท์ 089-5461732 

e-mail:chomsaang.c@ubu.ac.thไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1