หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ลงพื้นที่สนองนโยบาย สป.อว. จัดกิจกรรมพิเศษ U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 , 19:45:58     (อ่าน 777 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ลงพื้นที่สนองนโยบาย สป.อว.

 จัดกิจกรรมพิเศษ U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

“รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

--------------------------------------

         เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)จัดกิจกรรมพิเศษ U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ตามแนวทางดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำมาสู่รูปแบบการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในพื้นที่ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 2 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมเชิงรุกในพื้นที่ 3,000 ตำบล เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและตำบลที่อยู่ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในการทำความสะอาดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงใช้งานร่วมกัน การจัดหาอุปกรณ์ เจลขวด สเปรย์ มอบให้พื้นที่เพื่อฆ่าเชื้อโรค การจัดหาหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า มอบให้พื้นที่เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ และกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจและการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ ตามแนวนโยบาย ศาสตราจารย์ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี นางสาววิชุลดา  พิไลพันธ์ นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์อาจารย์ประจำ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ดร.เหมวรรณ  เหมะนัค อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ดร.คำล่า  มุสิกาอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ นายจักเรศ  อิฐรัตน์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และการจัดกิจกรรม พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ได้รับการจ้างงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ลงพื้นที่บริการณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแวง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง, เทศบาลตำบลเขมราฐ, โบสถ์เทศบาลตำบลขามป้อม, พิพิธภัณฑ์ตำบลเจียด องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด, โรงเรียนบ้านคำหาด เทศบาลตำบลหนองผือ, โรงเรียนบ้านป่าข่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทองพูนพิทยา เทศบาลตำบลหนองนกทา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เพื่อสนองนโยบาย สป.อว.และจัดกิจกรรมพิเศษU2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด พร้อมการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาตำบลต่าง ๆ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานของผู้ร่วมประชุม การตอบข้อซักถามผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้านตำบลต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความสะอาดร่วมกันและรับมอบแอลกอฮอล์อนามัย เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด จากตัวแทน อว. และมหาวิทยาลัย เพื่อไว้ใช้ประโยชน์และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

-------------------------------------------
ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ นักศึกษาฝึกงานคณะศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ