หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2563


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 , 14:42:23     (อ่าน 799 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพการประชุม

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2563

           ในระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2563 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ. ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโอกาสนี้ รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวเปิดการประชุม พร้อมมอบของที่ระลึก

           ทั้งนี้ ปอมท. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ประสานงานความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยในสถาบันต่าง ๆ ขององค์กรสมาชิก ซึ่งกิจกรรมสำคัญของ ปอมท. เช่น การจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี และการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในสถาบัน อุดมศึกษา บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมตามหลัก ธรรมมาภิบาล และมีเสรีภาพทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเชิงวิชาการและการบริหารองค์กรของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน