หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            มหาวิทยาลัยอบลราชธานีจัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ โครงการ Talent Mobility


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 , 11:00:49     (อ่าน 840 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ

โครงการ Talent Mobility

-----------------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด“อบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility” ระหว่างวันที่ 2– 6พฤศจิกายน 2563 ณ ชั้น 3 ห้องศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานระหว่างอาจารย์ นักวิจัย และภาคเอกชน” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุลรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ต่อด้วยการอภิปราย หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่เอกชนและวิสาหกิจ ให้ประสบความสำเร็จ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์ผลผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาและ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ร่วมอภิปราย การอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในพื้นที่เข้าร่วมอบรม จำนวน  60คน ในนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณท่านรองปลัดกระทรวงฯ ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อให้ความกระจ่างในการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในการเตรียมการเพื่อรองรับการปฏิบัติของอาจารย์นักวิจัยในอนาคตต่อไป   

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) และมอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผลักดันการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนิน “โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility)”โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ด้วยการเคลื่อนย้ายอาจารย์นักวิจัยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปร่วมทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกับภาคเอกชน เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม พร้อมกันกับสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยการนำนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ากิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยกิจกรรมที่อาจารย์นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนประกอบด้วย 4กิจกรรมดังนี้ 1) การวิจัยและพัฒนา 2) การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม 3) การวิเคราะห์และทดสอบระบบมาตรฐาน 4) การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องขอขอบคุณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้โอกาสและสนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว

          ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอขอบคุณคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการดำเนินโครงการ เช่น มหาวิทยาลัยพะเยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานสภาอุตสาหกรรม รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ ทุกท่านที่สละเวลามาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน หวังว่าเมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรมแล้วผู้ร่วมอบรมทุกท่านจะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถในการดำเนินงาน  สามารถออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เป็นหุ้นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเป็นพันธมิตรในการผลักดันนโยบายและสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศน์นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและภูมิภาค สมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว