หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค(PULINET)และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 , 09:27:51     (อ่าน 697 ครั้ง)  


ม.อุบลฯร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ระหว่างสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค(PULINET)

และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง

              วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง ประกอบด้วย (1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (5) มหาวิทยาลัยมหิดล (6) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (7) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (8) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ (9) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
              ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน โดยจะมีความร่วมมือกันจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกภาคี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในทางวิชาการและการปฏิบัติงานของสมาชิกภาคี อันส่งผลต่อการใช้งบประมาณของประเทศอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้ทําบันทึกความเข้าใจ
 
             โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) กล่าวว่า ข่ายงานห้องมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network) หรือที่รู้จักในนาม PULINET เป็นข่ายงานห้องสมุดที่มีความเป็นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เกิดจากความต้องการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านทรัพยากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ต่อมาได้มีแนวคิดที่จะผสานความร่วมมือไปยังห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง เพื่อร่วมกันจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ลดความซ้ำซ้อนในการบอกรับวารสารและฐานข้อมูล มุ่งเน้นด้านการประหยัดงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จึงมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง