หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 , 11:37:58     (อ่าน 931 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร

แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5

          วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล แก่ผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 19 คน พร้อมให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรมนี้ โอกาสนี้นางสาวเกษร สายธนู ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาในการจัดกิจกรรม และรับเกียรติจาก ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลผลการอบรมยอดเยี่ยม นางสาวสุนันทา ครองยุทธ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มอบรางวัลขวัญใจประจำรุ่น 5 ณ ห้องประชุมสุรีย์ ธรรมิกบวร ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ทั้งนี้ จากสถานการณ์ที่ ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุรวมทั้งมีผู้ที่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้รับบริการที่มีโรคเรื้องรังจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตบุคลากรไปดูแลสุขภาพประชากรในทุกพื้นที่ทั้งพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล รวมทั้งได้รับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการทั้งในภาวะปกติ และภาวะเจ็บป่วย ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีเมตตา มีความรับผิดชอบ และเป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้การควบคุมกำกับของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์

          โดยทางคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เริ่มเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน การจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 มีระยะเวลาดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จัดการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 17 รายวิชา รวม 34 หน่วยกิต โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองศรีไค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด และโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การประสานงานในพื้นที่ รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี