หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            อธิการบดี ม.อุบลฯ นำทีมผู้บริหารเข้าพบ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.ประชุมหารือทิศทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 ตุลาคม 2563 , 16:25:00     (อ่าน 996 ครั้ง)  


              เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และนายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประชุมหารือทิศทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ในโอกาสลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ในช่วงระหว่าง วันที่ 15-20 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร

              โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำเสนอข้อมูล ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัย ผลงานนวัตกรรม และงานด้านการบริการวิชาการที่หลากหลาย การดำเนินงานที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ว่า “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนวัตกรรม” พร้อมรับฟังนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

              ด้าน ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวชื่นชม การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ที่มีความโดดเด่นในเชิงยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมต่อพรมแดนประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถนำวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง มาเป็นเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ท่านรัฐมนตรี อว.ยังชื่นชมผลงานโครงการงานเชิงพัฒนาพื้นที่ เขมราฐ พื้นที่ย่านเมืองเก่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ทำให้ท้องถิ่นมีสีสัน และคุณค่าของวัฒนธรรม โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยง และแปรรูปจิ้งหรีด ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม นำไปสู่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นับว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เป็นหลักของท้องถิ่น และเป็นปัญญาของแผ่นดิน อย่างแท้จริง

                นอกจากนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำเสนอปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งนี้ อธิการบดี ได้มอบของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์จาก “งา” แก่ท่านรัฐมนตรี อว. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว