หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 ตุลาคม 2563 , 17:49:34     (อ่าน 1,001 ครั้ง)  


คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน  นามมั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำคณะ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ประธานหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยาพร  แก่นสาร์ ประธานหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมอาจารย์ และบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร วท.ม. และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล  จันทร์เรือง ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมทั้งอาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ STEM Lab ห้อง SCE103 อาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ จากนั้น เยี่ยมชมผลงานการทำงานเครื่องผสมกรดและจ่ายฟอร์มิก (Formic Acid) แบบอัตโนมัติ โดยสามารถสั่งการผ่านมือถือ และเครื่องจ่ายน้ำมันอัตโนมัติชำระเงินแบบระบบออนไลน์ ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดย นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ และ นายกรวิช  แก้วดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากนั้นได้ร่วมพูดคุยตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันทั้งสองสถาบัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ และปรับปรุงในการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ