หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ม.อุบลฯ จัดงานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 14 ตุลาคม 2563 , 10:25:53     (อ่าน 1,410 ครั้ง)  


คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ม.อุบลฯ

จัดงานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6

            วันที่ 10 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จัดการประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อ การท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal) สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยมี รศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

          ทั้งนี้สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทยที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเป็นเวทีในการเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานวิจัยด้วยตนเองที่เชื่อมโยงกับประเด็นปรากฎการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้เล็งเห็นว่าการพัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ทางวิชาการไปสู่การประยุกต์ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่พร้อมไปต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชนและท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

          การประชุมวิชาการเสนอผลงานทางด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 จึงเป็นการจัดงานประชุมวิชาการทางด้านการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องและเป็นเวทีที่มีบทบาทสำคัญของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงนักวิจัยและคณาจารย์ เพื่อร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่ส่วนต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยวให้พร้อมต่อการก้าวสู่อนาคตต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยอันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานด้านวิชาการทางการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไปได้

          พร้อมนี้ รศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงานการประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อ การท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal) สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทั้ง 6 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญว่าการพัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัยผ่านระบบการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เป็นรากฐานที่สำคัญของการนำองค์กรความรู้ทางวิชาการไปสู่การประยุกต์ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำการท่องเที่ยวส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ อย่างที่ได้ทราบกัน การท่องเที่ยวมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในการกระจายรายได้ การเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่าง ๆ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นมาได้ ส่วนหนึ่งต้องมาจากการนำผลของงานวิจัยที่ดีมาส่งเสริมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนั้นเวทีการประชุมวิชาการท่องเที่ยวในครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่มีความสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการทางด้านการท่องเที่ยวและนักศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัยทางการท่องเที่ยว