หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นักวิจัย ม.อุบลฯ ร่วมเพิ่มศักยภาพชุมชน หนุนกิจการผลิตภัณฑ์ไหมและผ้าทอมือ จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว รองรับกิจกรรมไมซ์ อีสานตอนล่าง 2


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 ตุลาคม 2563 , 11:12:16     (อ่าน 787 ครั้ง)  


             เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการการศึกษาศักยภาพความพร้อมของแหล่งชุมชนอุตสาหกรรมไหมและผ้าทอมือและจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและชุมชนที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาศักยภาพความพร้อมของแหล่งชุมชนอุตสาหกรรมไหมและผ้าทอมือและจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและชุมชนที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร  โดยมี คุณประไพพักตร์ พุทธิโยธิน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มี ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรชนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์ฯ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยข่อนแก่น ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ ร่วมกับ อาจารย์วรารัตน์ บุญแฝง และ ดร.สิริรัตน์ ชอบขาย อาจารย์คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าโครงการย่อยที่ 5 และนักวิจัย ณ ห้องแกรนบอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

              โครงการย่อยที่ 5 แบ่งกิจกรรม Work Shop วิเคราะห์ SWOT ชุมชนเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นระหว่างชุมชนภาคี ภาครัฐ และภาคเอกชน เกี่ยวกับการศึกษาศักยภาพความพร้อมของแหล่งชุมชนที่ดำเนินกิจการผลิตภัณฑ์ไหมและผ้าทอมือและมีการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อเป็นการรองรับในการจัดกิจกรรมไมซ์ ในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อยกระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นศูนย์กลางผ้าทอระดับนานาชาติ และเพื่อให้เกิดการจัดงานอย่างต่อเนื่อง เติบโต และยั่งยืน โดยมี ดร.คำล่า มุสิกา อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรครั้งนี้