หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            น.ศ.คณะเภสัชฯ-คณะพยาบาล 2 สหสาขาวิชาชีพ ลงพื้นที่ชุมชน สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 5 ตุลาคม 2563 , 18:19:00     (อ่าน 1,012 ครั้ง)  


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาลงพื้นที่ ดำเนินกิจกรรม โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจําปี 2563 เรื่อง การจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะผู้สูงอายุจากการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2563 โดยมี อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน  60 คน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สูงวัย จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ ณ วัดบ้านศรีไคออก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา 
           อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะผู้สูงอายุจากการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2563 เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนจากโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว ในรูปแบบการบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกัน ที่ผ่านมามีนักศึกษาจาก 5 คณะเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สาขาแพทยศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์)  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ (สาขาการพัฒนาสังคม) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  และคณะเภสัชศาสตร์ โดยลงเยี่ยมบ้านเก็บข้อมูล การบริการสุขภาพ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันอันนำมาซึ่งการดูแลผู้ป่วยที่เป็นองค์รวมเกิดความเข้าใจผู้ป่วยและผู้สูงวัยมากขึ้น
             ในการดำเนินโครงการ ปี 2563 มี 2 สหวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ให้คำแนะนำด้านสุขภาพผ่านกิจกรรมที่หลากหลายแก่ผู้สูงวัย อาทิ กิจกรรมด้านสุขบัญญัติและสิทธิของผู้สูงอายุ  การใช้ยาในผู้สูงอายุ  การสร้างสุขภาพใจให้เบิกบาน  การดูแลสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ  และกิจกรรมการออกกำลังกาย  ซึ่งสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองศรีไค ผู้สูงอายุในชุมชน ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสุขภาพหมู่บ้านศรีไคออก 
                                                                เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว