หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 ตุลาคม 2563 , 11:37:24     (อ่าน 2,164 ครั้ง)  


           ตามที่ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แทนท่านเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา  ปุกหุต ที่ครบการดำรงตำแหน่งตามวาระ  โดยคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการ พร้อมเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 274 สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้  ทั้งนี้ ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ ยังผ่านการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาอนุมัติบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  ซึ่ง มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง  ศาสตราจารย์ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ ต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว