หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประมวลภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สนองยุทธศาสตร์ชาติจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการ ?วันนวัตกรรม นวัตกร และนักวิทยาศาสตร์ 2563?


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 สิงหาคม 2563 , 19:13:17     (อ่าน 979 ครั้ง)  


คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สนองยุทธศาสตร์ชาติจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2563

ภายใต้โครงการ “วันนวัตกรรม นวัตกร และนักวิทยาศาสตร์ 2563”

--------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2563 ในระหว่างวันที่ 18– 19 สิงหาคม 2563 ณ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ “วันนวัตกรรม นวัตกร และนักวิทยาศาสตร์ 2563”โดยมี นายศุภกิตติ์  คำมณีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้แทนนักศึกษากล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ และอัญเชิญพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมพิธียืนถวายสักการะโดยพร้อมเพรียงกันและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งนี้ เพื่อเป็นการการเฉลิมพระเกียรติและพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในฐานะที่ทรงได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันได้มีความเจริญรุดหน้าไปอย่างมาก และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และเป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ด้วย จากนั้น เป็นการมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ ดร.อ้อฤทัย  ใจบุญ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.มะลิวรรณ  อมตธงไชย ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติดีเด่น และได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กติกา  สระมณีอินทร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นดีเด่น รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ ได้รับรางวัลผลนักวิจัยผู้มีผลงานที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์  สุขบท รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์  บุตรจอมชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุริม  จารุจำรัส ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และรางวัลให้แก่ตัวแทนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่วมการประกวดและชนะการแข่งขันผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราระดับเขต ประจำปี 2563 อีสานตอนล่าง ประเภท ผลิตภัณฑ์ยางพาราอัตลักษณ์ ผลงานหมอนศรีลาวา และหมอนยางนา และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและคณะ เนื่องจากในปีนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทางคณะวิทยาศาสตร์จึงกำหนดจัดกิจกรรมโดยให้ทางโรงเรียนและนักเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งส่งผลงานและได้ประกาศผลการแข่งขันให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันส่งตัวแทนเข้ารับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การแข่งขันกิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ การประกวดโครงงานนวัตกรรมออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น” การประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการประกวดคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษา (แบบออนไลน์)

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากในปีนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทางคณะจึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในรูปแบบการจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์สัญจร เพื่อเป็นการลดความแออัดและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายใน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนกันทรารมณ์ ซึ่งได้จัดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการจัดการแข่งขันออนไลน์ก็ได้ดำเนินการเรียนร้อยแล้ว และเชิญผู้ชนะการแข่งขันมารับรางวัลในวันนี้ และในส่วนของการจัดกิจกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังคงมีเหมือนเช่นทุกปี ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ตลอดจนการแข่งขันทางวิชาการเพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของทางคณะในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 ในการส่งเสริมความสามารถพิเศษของการเรียน เพื่อเป็นนักนวัตกร นักวิทยาศาสตร์ในอนาคตต่อไป

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว