หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล จัดกิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีฯ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 18 สิงหาคม 2563 , 06:47:45     (อ่าน 659 ครั้ง)  


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี

 ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล

จัดกิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน 2563

---------------------------------------

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมย่อยที่ 7 กิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการลงพื้นที่บริการวิชาการภายใต้ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการให้การต้อนรับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน  นามมั่น ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร และ นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับการลงพื้นที่บริการวิชาการและจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ฝึกทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศให้แก่นักเรียนและคุณครูในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานของทางโรงเรียนโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มีเครือข่ายพัฒนาทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพัฒนาครูและนักเรียนในทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาโดยตลอด และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทีมวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งนักศึกษาที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี

          นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมย่อยที่ 7 กิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนด้วยดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล อีกทั้งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เรียนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและวิวัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ความรู้แพร่กระจายและเปิดให้เกิดการรับรู้มากขึ้น เข้าถึง และสื่อสารกันง่ายขึ้น สามารถต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทักษะการประยุกต์ใช้ IOT ในยุค New Normalเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IOT) พร้อมฝึกปฏิบัติการต่อวงจรควบคุมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในยุค New Normalและการประกวด IOT New Normalการประกวดการเขียนแผนธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี Startup IOTเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจยุคNew Normalด้วย Business Model Generation (BMG) ซึ่งการจัดกิจกรรมย่อยที่ 7 กิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในปีนี้ทางคณะกำหนดจัดขึ้น 3 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกจัด ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี และครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ