หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล จัดกิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รร.สตรีสิริเกศ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 18 สิงหาคม 2563 , 05:58:02     (อ่าน 712 ครั้ง)  


คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ รร.สตรีสิริเกศ ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิต

สู่ศตวรรษที่ 21 ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล

จัดกิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน 2563

---------------------------------------

           เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมย่อยที่ 7 กิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการลงพื้นที่บริการวิชาการภายใต้ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายเทพประทาน  ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานเปิด พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมต้อนรับ นายนิธิศ  สายเชื้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป กล่าวขอบคุณทีมวิทยากร นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน  นามมั่น ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร และ นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางวิรงรอง  วิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีสิริเกศกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมร่วมกันครั้งนี้ เพื่ออบรมให้ความรู้ฝึกทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศให้แก่นักเรียนและคุณครูในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานของทางโรงเรียนโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มีเครือข่ายพัฒนาทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพัฒนาครูและนักเรียนในทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาโดยตลอด และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งนักศึกษาที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

          นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมย่อยที่ 7 กิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล อีกทั้งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เรียนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและวิวัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ความรู้แพร่กระจายและเปิดให้เกิดการรับรู้มากขึ้น เข้าถึง และสื่อสารกันง่ายขึ้น สามารถต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทักษะการประยุกต์ใช้ IOT ในยุค New Normalเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IOT) พร้อมฝึกปฏิบัติการต่อวงจรควบคุมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในยุค New Normalและการประกวด IOT New Normalการประกวดการเขียนแผนธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี Startup IOTเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจยุค New Normalด้วย Business Model Generation (BMG) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ