หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุมสรุปข้อเสนอเชิงนโยบาย ส่งต่องาน และปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบกลไกในระดับพื้นที่


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 17 สิงหาคม 2563 , 11:14:54     (อ่าน 595 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุมสรุปข้อเสนอเชิงนโยบาย ส่งต่องาน

และปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบกลไกในระดับพื้นที่

-------------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมสรุปข้อเสนอเชิงนโยบาย ส่งต่องาน และปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบกลไกในระดับพื้นที่ ได้ดำเนินการมาครบ 2 ปี ตลอดระยะเวลาได้มีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้สู่วิถีครอบครัวอบอุ่น” (โฮมฮักเพื่อครอบครัวอบอุ่น) มาโดยตลอดและวันนี้เป็นการสรุปเพื่อส่งต่องานและปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมี นายธนาคม  กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวขอบคุณและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อเสนอผลสรุปโครงการ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และส่งต่องานให้พื้นที่ และปิดโครงการอย่างเป็นทางการ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ดำเนินการทุกภาคส่วนร่วมประชุมจำนวน 40 ท่าน การดำเนินงานได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับครอบครัวกับชุมชนของท่านผู้นำ ผลการดำเนินการส่งผลในทางบวกหลายประการและขยายผลสู่การดำเนินงานต่อใน 9 อปท นับเป็นคุณูปการ ของทุกท่านที่ร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่นให้เป็นฐานที่มั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพพลเมืองต่อไป

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า ในนามผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบกลไกในระดับพื้นที่ ที่ได้ดำเนินการมาครบ 2 ปี ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านนายอำเภอวารินชำราบ ท่านสาธารณสุขอำเภอ ท่านเจ้าอาวาส ท่านนายกเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ท่านประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว ท่านประธานกลุ่มสตรี อาสาสมัครครอบครัว ตลอดจนผู้ร่วมโครงการทุกท่าน ที่ได้เห็นความสำคัญของครอบครัวและร่วมพัฒนางานให้เกิดพื้นที่ตำบลครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นพื้นที่เรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานต่อไป ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความสำคัญในการสร้างสังคมเรียนรู้และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งเช่นนี้ตลอดไปจากทุกภาคส่วน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว