หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อจัดการเรียนการสอน GE แบบบูรณาการ (TEAM TEACHING)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 14 สิงหาคม 2563 , 16:34:14     (อ่าน 726 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อจัดการเรียนการสอน GE

แบบบูรณาการ (TEAM TEACHING)

----------------------------------

          วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อจัดการเรียนการสอน GE แบบบูรณาการ (TEAM TEACHING) ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและ นายปาณเลิศ  ศิริวงศ์ หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าใจการจัดการเรียนการสอนแบบเป็นทีม (TEAM TEACHING)สามารถนำความรู้การสอนแบบเป็นทีม (TEAM TEACHING)ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว