หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 12 การผ่อนคลายการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 14 สิงหาคม 2563 , 11:56:39     (อ่าน 1,792 ครั้ง)  


ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ ๑๒) : การผ่อนคลายการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

__________

        ตามที่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ฉบับที่ ๗ : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นในกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำหนดผ่อนคลายให้การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะกำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตลอดจนด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้

          ข้อ ๑ กำหนดการเรียนการสอนสองรูปแบบคือ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติ และ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการเรียนในห้องเรียนตามปกติร่วมกับการเรียนการสอนออนไลน์ (online)ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม ตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของแต่ละหลักสูตร

          ข้อ ๒ กำหนดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ให้จัดในรูปแบบออนไลน์ (online)ตลอดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

          ข้อ ๓ ให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก จัดมาตรการด้านสถานที่ตามความเหมาะสม เช่น วัดอุณหภูมิ จัดเตรียมแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม จัดที่นั่งเรียนตามความเหมาะสม หรือ ลงทะเบียนเข้าใช้พื้นที่ เป็นต้น

          ข้อ ๔ การจัดที่นั่งเรียนของอาคารเรียนรวมให้จัดพื้นที่ตามปกติ และเพิ่มช่องทางเข้า-ออกอาคาร

          ข้อ ๕ ให้หอพักนักศึกษา อาคารเรียนรวม และอาคารของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก มีถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยเป็นการเฉพาะ

          ข้อ ๖ให้ร้านอาหาร ร้านค้า และโรงอาหาร จัดทางเข้าออกเพิ่มขึ้นโดยยังคงมาตรการด้านสถานที่ตามความเหมาะสม เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม

          ข้อ ๗ การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

          ข้อ ๘ ให้นักศึกษาและบุคลากรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

          ข้อ ๙ กรณีนักศึกษาป่วย ไข้ ไอ หรือมีน้ำมูก ให้งดการเข้าห้องเรียน หรือห้องสอบ และติดต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ข้อ ๑๐ ให้บุคคลภายนอกลงทะเบียนเข้าพื้นที่และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อมาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย

           ข้อ ๑๑ ให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค

          ข้อ ๑๒ ขอยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ ๑๐):แนวทางการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ ๑๑): การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

               จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

                                                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓

 

( รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ )

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1