หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ หนุนนโยบายรัฐ เพิ่มศักยภาพการศึกษา อบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 สิงหาคม 2563 , 23:33:56     (อ่าน 709 ครั้ง)  


               สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม เรื่อง การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา นำความรู้ไปปฏิบัติในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมืออาชีพมีประสิทธิภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ และรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม ได้รับความสนใจจาก อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมจำนวน 100 คนณ สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (โรงแรมยู-เพลส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันทึ่ 7สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

               รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของนักศึกษาในการปรับตัวเมื่อเข้ามาสู่สถานศึกษาใหม่ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ซึ่งมีงานวิจัยหลาย ๆ ฉบับได้ข้อค้นพบและสนับสนุนแนวคิดนี้ นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษายังได้บัญญัติความสำคัญนี้ไว้ในข้อ 4 ดังนี้  “สถาบันศึกษาพึงจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยต้องเป็นระบบที่ทำให้นิสิตนักศึกษาสามารถได้รับคำแนะนำทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการและคุณธรรมในการดำเนินชีวิตควบคู่กัน”

              นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในบริบทสังคมปัจจุบันและเป็นบริบทสังคมดิจิทัล ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการใช้ชีวิตของประชาชนในทุก ๆ ด้าน ทำให้กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับและเปลี่ยนแปลงไป การให้คำปรึกษา (Counseling) ที่เป็นกระบวนการสำคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา จึงจำเป็นต้องปรับให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด

          ดังนั้น สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล” เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีความรู้และทราบบทบาทหน้าที่การให้คำปรึกษา และสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว