หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมวันรพี น้อมรำลึกคุณความดี พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 สิงหาคม 2563 , 15:38:01     (อ่าน 1,031 ครั้ง)  


           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม น้อมรำลึกคุณความดี พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องใน วันรพี โดยรับเกียรติจาก อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีปคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานนำวางพวงมาลา และมาลัยกรถวายสักการะ จากนั้น ตัวแทนนักศึกษา จากสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ตัวแทนแต่ละชั้นปีกล่าวคำสดุดีต่อ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โอกาสนี้ ยังมีพิธีมอบรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานนิติร่วมใจ อาคารนิติศาสตร์ หลังเก่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

           กิจกรรมน้อมรำลึกคุณความดี  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำ ของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  ซึ่งพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอเนกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการกฎหมายไทย ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เอง เป็นต้น จึงทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” จึงถือว่าวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันรพี” 

            หลังจากเสร็จพิธีวางพวงมาลา คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยมีทุนหนังสือกฎหมายสำนักพิมพ์วิญญูชน จำนวน 18 ทุน และทุนการศึกษาจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 1 จำนวน 27 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 80,000 บาท

สโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์/ ภาพ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว