หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            อาจารย์ ม.อุบลฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 5 สิงหาคม 2563 , 09:35:55     (อ่าน 974 ครั้ง)  


อาจารย์ ม.อุบลฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

             ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศาสตราจารย์.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี  2562

           ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม  มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 8 ท่าน  โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัยและศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ

          โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาวิตรี  สิงหาด อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบูรณาการ ประจำปี 2562 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ การทำประโยชน์แก่ชุมชน/สังคม จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป จนเคยได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ อาจารย์พยาบาลดีเด่น สาขาการบริการวิชาการแก่สังคม จากสมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โล่รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์บุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น