หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ TOEFL


โพสต์โดย : พัชรินทร์ จงใจ     วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 , 17:02:44     (อ่าน 848 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเตรียมสอบ TOEFL ภายใต้โครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL) ขึ้น ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแนะแนววิธีการทำข้อสอบแก่ผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 31 คน?โดยมีอาจารย์ทรงวุฒิ ภัทรไชยกร อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรม ตลอดระยะเวลาการอบรมวิทยากรได้สอดแทรกเทคนิควิธีการสังเกตุจากตัวอย่างข้อสอบเพื่อวิเคราะห์ลักษณะข้อสอบ และสร้างกิจกรรมวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ทดสอบความสามารถของตนเองอีกด้วย