หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สัมภาษณ์ อธิการบดี ม.อุบลฯ ความสำเร็จโครงการเกณฑ์มาตรฐาน ระดับทอง โครงการ we care we share


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 , 14:59:31     (อ่าน 1,169 ครั้ง)  


          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ในโอกาสจัดทำสกู๊ปข่าว โครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย Green youth ประจำปี 2562โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมรม UBU Green Club ได้รับรางวัลระดับประเทศในการประเมินโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ระดับทอง โครงการ we care we share รณรงค์การลดขยะพลาสติกจากร้านเครื่องดื่ม โดยใช้แอพพลิเคชั่น ในงานการนำเสนอผลงานจากการประชุมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย จึงดำเนินการจัดทำสกู๊ปข่าว ดังกล่าว โดยจะนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25 ต่อไป โอกาสนี้ ตัวแทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ได้นำโล่รางวัล ระดับทอง มอบให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีท่านอธิการบดี เป็นผู้รับมอบพร้อมส่งมอบให้กับ ตัวแทนนักศึกษาชมรม UBU Green Club ต่อไป

          ด้าน อาจารย์รัชวุฒิ   โคตรลาคำ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม UBU Green Club  กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการ We Care We Share ว่าเป็นโครงการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากร ลดการใช้แก้วน้ำพลาสติกเมื่อมีการซื้อเครื่องดื่มจากร้านค้าซึ่งเป็นการลดขยะจากแหล่งกำเนิด (Reduce) โดยสมัครลงทะเบียนผ่านระบบ เมื่อใช้งานก็ สแกน QR Code ตามร้านค้าหรือเข้า Website ถ่ายภาพตัวเองพร้อมกับแก้วน้ำส่วนตัวเมื่อซื้อเครื่องดื่ม จากนั้น Upload แชร์ลงในระบบ จะบันทึกผล สถิติของแต่ละบุคคล เช่น ปริมาณขยะพลาสติกที่ลดได้ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ ชั่วโมงกิจกรรมที่นักศึกษาได้รับ (1 แก้วต่อ 9 นาที) เป็นต้น

          ผลการดำเนินโครงการ มีนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 610 คน ปริมาณขยะพลาสติกที่สามารถลดได้ทั้งหมด เท่ากับ 10,365 กรัม หรือ 691 แก้ว (1 แก้วหนัก 15 กรัม)  ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สามารถลดได้ทั้งหมด เท่ากับ 17,477.46 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ จุดเด่นหรือผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ เป็นโครงการที่มีการนำเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา โดยการนำชั่วโมงกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้รับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม ความสำเร็จในครั้งนี้ มาจากทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัยที่เห็นความสำคัญ ให้ความร่วมมือกับ นับตั้งแต่คณะผู้บริหาร ทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากร และนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ที่ได้พยายามผลักดันและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากร และนักศึกษา พร้อมนำไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ในอนาคตอีกด้วย อาจารย์รัชวุฒิ   โคตรลาคำ กล่าว

                                                                               เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว