นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปกรอกแบบสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 , 16:19:26     (อ่าน 130 ครั้ง)  


แบบสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คำชี้แจง
1.ขอรับรองว่าการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวผู้ตอบแบบสำรวจ เนื่องจากวิเคราะห์และนำเสนอผลการเก็บข้อมูลการสูบบุหรี่จะเป็นการแสดงผลในภาพรวมเท่านั้นโดยไม่สามารถอ้างอิงและเจาะจงมาที่ผู้ตอบได้ จึงขอให้ตอบตามความเป็นจริง
2.แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน