หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท รุ่นแรก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 , 00:04:10     (อ่าน 1,549 ครั้ง)  


              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดงานปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ รุ่นแรกที่เปิดรับ โดยรับเกียรติจาก นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นประธาน กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดี พร้อมกับให้โอวาทกับนักศึกษา จำนวน 26 คน โอกาสนี้ ได้จัดพิธีผูกแขนรับขวัญนักศึกษา แนะนำผู้บริหารคณาจารย์ประจำหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ณ ห้อง cmp 401วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27-28  มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

           ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม จันทร์นวล ประธานหลักสูตรฯ กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นรุ่นแรก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยหลักสูตรมีความแตกต่างและโดดเด่น ซึ่งมีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัย การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเน้นในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรม ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศชาติ นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สามารถบูรนาการองค์ความรู้ และประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุข ในการแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขชุมชน ทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการวิชาชีพ และชุมชน มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ จากการวิจัยและร่วมสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อจัดการสุขภาพชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

             สำหรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2563ได้รับความผู้สนใจผู้เข้าศึกษาจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้ทำงานประจำด้านสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ทั้ง 5 จังหวัด ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมความรู้ในวิชาชีพ ซึ่งเชื่อมั่นในหลักสูตรและศักยภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้สนใจเข้าศึกษา ในรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ติดตามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว